14°42'17" E
53°24'36" N
KALENDARZE 2016
(+48 91) 469 21 11
loading...
Wymagania techniczne

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wytycznych:

Przygotowanie plików pdf:

Przygotowanie półproduktu do klejenia:

Warunki techniczne przyjęcia zleceń do lakierowania UV:

Zastrzeżenia technologiczne:

COMgraph Sp. z o.o.
ul. Goleniowska 55c, 70-847 Szczecin,
tel. (+48 91) 469 21 11, faks (+48 91) 432 65 29, drukarnia@comgraph.com.pl
NIP: 851-10-18-057, REGON: 810782665, Wpłacony kapitał zakładowy 110.000,00 zł.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, Wydział XVII KRS nr 0000134178